Свят

Внезапно почина неврологът д-р Стайко Сарафов

Н а 59-годишна възраст внезапно почина д-р Стайко Сарафов – невролог с 32-годишен трудов стаж в УМБАЛ „Александровска“, съобщиха от лечебното заведение. 

Д-р Стайко Иванов Сарафов е роден на 12.09.1961 г. в гр. София. Завършва медицина през март 1988 г. Работи шест месеца като общопрактикуващ лекар в гр. Златна Панега. От 1 октомври 1988 г. е асистент в Клиниката по нервни болести при УМБАЛ „Александровска”. Придобива специалност по нервни болести през 1992 г. и лиценз по клинична електромиография през 2009 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: „Клинични, лабораторни, инструментални и терапевтични проучвания при амиотрофична латерална склероза“ с научен ръководител проф. Елена Цветанова, дмн. Оттогава неизменно участва във всички международни научни форуми по латерална амиотрофична склероза. Като признание за неговата дейност Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска” е включена в Европейската мрежа за ЛАС – ENCALS.

От 2008 г. д-р Сарафов провежда интензивни клинико-генетични и епидемиологични проучвания на фамилната транстиретинова амилоидна полиневропатия, за които преминава обучение в Клиниката Mayo, САЩ.
Научната му дейност е високо оценена, за което свидетелстват три първи награди – на XII Национален конгрес по неврология, май ‘2011 г., Самоков; на XV Национален конгрес по неврология, юни ‘2016 г. и на XIX Национален конгрес по неврология, както и две международни награди – първо място на постер на екипа на Първия европейски конгрес по TTR-FAP, Париж, 2015 г. и на Втория конгрес по ATTR, Берлин, 2019 г.

Многократно е гост-лектор и презентатор по дисертационната тема на международни научни форуми в Порто, Рио де Жанейро, Париж, Берлин, Виена, Москва, Скопие и др. Участва в написването на Европейския консенсус за проследяване на асимптомните носители на мутации, причиняващи фамилна транстиретинова милоидоза и Националния консенсус за диагностика, лечение и проследяване на фамилна транстиретинова амилоидоза. Лектор и организатор е на две Международни школи за специалисти от Централна и Източна Европа по фамилна транстиретинова фамилна амилоидоза, в които участват лекари от Израел, Русия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Хърватска, Сърбия и Македония.

През 2019 г. защитава дисертационен труд на тема: „Клинико-генетични и епидемиологични проучвания при транстиретиновата фамилна амилоидна полиневропатия и при фамилната и наследствената латерална амиотрофична склероза“ и придобива научната степен „Доктор на медицинските науки“.

Д-р Сарафов разработва и въвежда селективна скринингова програма за изследване на носителство в засегнатите от транстиретинова фамилна амилоидоза семейства и програма за проследяване на асимптомните носители, които имат огромно практическо значение за ранната диагностика и ранното започване на лечението. 

Д-р Сарафов изгради висок научен авторитет в българската и европейската научна общност. Ще го запомним като дълбоко уважаван човек и лекар, който безрезервно и с чест отстояваше ценностите на лекарската професия и бе пример за младите поколения медици със своята всеотдайност, скромност, честност, човечност и професионализъм. 

Поклон пред паметта му!

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.