Новини

В е-среда университетите ще пазят изпитните работи 5 г. и ще следят за плагиатство

В е-среда университетите ще пазят изпитните работи 5 г. и ще следят за плагиатство

© Юлия Лазарова

Висши учебни заведения ще могат да обучават дистанционно бакалаври, магистри и докторанти като провеждат онлайн семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи. Това предвижда проектонаредба на Министерството на образованието и науката, публикувана за обществено обсъждане.

По новите правила ще се обучават само студентите, които сега са в първи курс, а за приетите по-рано ще продължат да действат правилата за дистанционно по наредбата от 2004 г.

Преди да започнат да обучават, висшите училища ще трябва да подготвят преподавателския състав, информационните и технологичните си ресурси и да преминат оценка от Националната агенция за акредитация и оценяване. Според степента на осигуреност и различните възможности са откроени 4 равнища на готовност на висшето училище.

В документа се поставя условието университетът да може да идентифицира студентите, да контролира електронното провеждане на изпити и оценяването и да е в състояние да установява опити за плагиатство.

Предвижда се студентските работи и изпитните им данни да се съхраняват в електронен архив поне 5 години.

В наредбата се казва, че дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната – едни и същи са съдържанието на учебния план, изискваният брой кредити за съответната специалност, дипломата.

Организацията на обучението на студенти, докторанти и специализанти в дистанционна форма на обучение може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните, предвижда документът. Условието е присъствените периоди да не надвишават 15% от общия брой часове.

Не по-малко от 50% от избираемите дисциплини трябва да са достъпни под формата на електронни курсове, дейности и ресурси. Поне половината от основните информационни източници към учебната програма на задължителна дисциплина по учебен план също трябва да са достъпни в електронен вид.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.