Новини

Еврокомисията обяви превантивни мерки срещу необслужваните кредити

Еврокомисията обяви превантивни мерки срещу необслужваните кредити

© Associated Press

Европейската комисия представи стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса. Стратегията има за цел да гарантира, че домакинствата и предприятията в ЕС продължават да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата.

Комисията предлага поредица от действия, които да осигурят на държавите членки и финансовия сектор необходимите инструменти за справяне на ранен етап с нарастването на необслужваните кредити в банковия сектор на ЕС. Тези действия преследват четири основни цели:

Допълнително развитие на вторичните пазари за необслужвани активи: Това ще позволи на банките да прехвърлят необслужваните кредити от балансите си, като същевременно длъжниците получат допълнителна по-голяма защита. Комисията вижда полза от създаването на централен център за електронни данни на равнище ЕС, за да се повиши прозрачността на пазара. Такъв център ще действа като хранилище на данни за пазара на необслужвани кредити, за да могат всички участници на пазара (продавачи на кредити, купувачи на кредити, лица, обслужващи кредити, дружества за управление на активи и частни платформи за необслужвани кредити) да си обменят по-добре информация, така че необслужваните кредити да бъдат по-добре управлявани.

Реформа на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността на дружествата и събирането на вземания: Това ще спомогне за хармонизиране на различните нормативни уредби за несъстоятелността в целия ЕС, като същевременно се запазят високи стандарти за защита на потребителите. Хармонизирането на процедурите по несъстоятелност би повишило правната сигурност и би ускорило събирането на вземания в полза както на кредитора, така и на длъжника.


Валдис Домбровскис,

изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората

– Подкрепа за създаването на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС: Дружествата за управление на активи предоставят облекчение на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. По този начин банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.

Предпазни мерки: Въпреки че банковият сектор на ЕС като цяло е много по-стабилен отколкото след финансовата криза, държавите членки продължават да прилагат различни икономически мерки. Предвид особеностите на настоящата здравна криза правителствата имат възможност при необходимост да оказват подкрепа като предпазна мярка, за да се гарантира непрекъснатото финансиране на реалната икономика съгласно Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките и правилата за държавна помощ.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.