Новини

Кратки новини: Съдилищата ще изпращат документи и по електронен път

Кратки новини: Съдилищата ще изпращат документи и по електронен път

© Юлия Лазарова

Кратки новини” е рубрика на “Дневник”, в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани.

Съдилищата ще могат да изпращат документи по електронен път

Съдилищата ще могат да изпращат по желание призовки, съобщения и книжа по електронен път, използвайки Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ). Висшият съдебен съвет реши да предостави възможност на съдилищата по преценка на административните ръководители да използват Системата на ДАЕУ, като това трябва да е посочено изрично на техните интернет страници.

Системата за сигурно електронно връчване дава възможност да се изпращат съобщения и съдържащи се в тях документи, като авторството, моментът на изпращане и получаване (връчване) се удостоверяват от трета независима страна – ДАЕУ, чрез квалифициран електронен и времеви печат. Чрез ССЕВ се издава и електронна квитанция.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.