Лайфстайл

След 40 години Гърция променя закона за попечителство след развод

Законопроектът се обсъжда днес в министерството. Коренно се променя начина, по който ще се грижат за децата разведените родители, като родителските грижи ще се упражняват съвместно.

На днешното заседание на кабинета министърът на правосъдието Константинос Циарас ще представи на министър-председателя и колегите си много обсъждания иновативен законопроект за промени в семейния закон и особено в главата, която засяга отношенията между родители и малолетни деца след като двойка реши да се разведе.

Според законопроекта, след развода, който може да се извърши дори по електронен път, родителите в случай на разногласия по въпросите, касаещи непълнолетното дете, първо ще прибегнат до медиация (доброволно разрешаване на спора) и в случай че не бъде намерено решение, тогава ще се обърнат към съда.

Промяната на адреса за пребиваване на детето няма да е възможна без предупреждение. Изисква се писмено съгласие на двамата родители или съдебно решение.

Според новия законопроект детето трябва да общува поне 1/3 от седмицата, месеца или годината с родителя, който няма родителски права.

Членове 6 и 15 предвиждат, че в случай на спор относно упражняването на родителската отговорност „родителите са длъжни да положат усилия за намиране на взаимно приемливи решения, прибягвайки, ако е необходимо, до медиация“. Ако обаче не са съгласни и „интересът на детето изисква решение, съдът решава“, докато назначаването на медиатор от съда ще се извършва от специален „регистър на семейните медиатори“.

Законопроектът предвижда, че каквото и да е решение относно родителската отговорност, съдът може да потърси мнението на детето, докато тези дела вече ще се разглеждат от съдии, които първо са преминали специални програми за обучение.

В законопроекта се посочва още, че всяко решение относно упражняването на родителските грижи трябва да бъде в най-добър интерес на детето. Съдът трябва да зачита равенството между родителите и да не дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, раса, език, религия, политика или някакви други убеждения на родителя. „В зависимост от зрелостта на детето, неговото мнение трябва да бъде потърсено и взето предвид, преди всяко решение относно родителските грижи и неговите интереси, ако мнението на детето се прецени от съда, че не е манипулирано“, се казва още в законопроекта.

В законопроекта се посочва още, че когато „попечителството се упражнява от един родител или е било разпределено между родителите, решенията относно имената на детето, относно религията, здравни въпроси, освен спешни и напълно актуални, ще се вземат от двамата родители заедно“. Родителите нямат право да възпрепятстват детето да общува със своите възрастни роднини, братя и сестри, освен ако няма основателна причина, възпрепятствана от социално-емоционални семейни отношения с него“.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.